POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.


TAM ADRES, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No : 0613067710400016

İletişim Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. HALKALI CAD. ERCEM PETROL 234/B KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Telefon No : 0850 259 1919

E-Posta adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]


İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad, TC Kimlik No, 

İletişim

İletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi, Mesaj

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Görsel Kayıtlar, İşitsel Kayıtlar

Hukuki İşlem

Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Dosyasındaki Bilgiler

İşlem Güvenliği

Şifre ve Parola Bilgileri

Müşteri İşlem

Şikayet Bilgisi


Kişisel veri toplamanın yöntemi 

Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak toplamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; 

(1) Web sitesi üzerinden üyelik oluşturulması, tarafımıza ilettiğiniz talep ve isteklerle, 

(2) Şirketimize vermiş olduğunuz kartvizitlerinizle, 

(3) Şirket ile kurmuş olduğunuz iletişim (mail, telefon vb.) kanalıyla elde edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçları çerçevesinde KVKK madde 5/2-c uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve madde 5/2-f uyarınca Şirketimiz meşru menfaati kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir. Reklam, kampanyalara ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla ticari elektronik iletiler ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 6563 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6’ da yer alan istisnalar haricinde madde 5’de düzenlediği şekilde tarafınızca veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onay vermeniz halinde gönderilebilecektir. 

Şirketi ziyaret etmeniz halinde, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla KVKK madde 5/2-f uyarınca Şirket meşru menfaatleri kapsamında güvenlik kamerası kayıtları, Şirket internet ağını kullanmanız halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında log kayıtlarının oluşturulması amacıyla kimlik, işlem güvenliği ve iletişim bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla online toplantılar yapılmakta ve bu online toplantılarda video konferans hizmeti sunan yurtdışı merkezli platformlar kullanılmaktadır. Bu platformlar üzerinden online toplantılara katılabilmeniz için ad soyad, e-posta adresi ve telefon numaranız ile ilgili video konferans hizmeti sunan platforma kayıt olmanız gerekmektedir. Online toplantılar sırasında görsel ve işitsel kaydınız ilgili video konferans platformu tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir. Video konferans platformu tarafından elde edilen kişisel verileriniz Şirketimize aktarılmamaktadır.

Whatsapp ile iletişim kurmanız durumunda kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Whatsapp adlı uygulama üzerinden Şirketimize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz elde edilmekte ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız kapsamında işlenmektedir. 


Önemli Not: Whatsapp üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerinizin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından kurumsal mail adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla, İş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda grup şirketlerle, müşteri, iş ortağı ve tedarikçilerle paylaşılabilmektedir. Bilişim hizmeti (web hosting, yedekleme, üçüncü kişi ödeme firmaları) aldığımız ve yurtdışı hizmet sağlayıcılarına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında aktarılabilmektedir.  Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

İş faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tanıtım pazarlama çalışmaları kapsamında online toplantıların yapılması nedeniyle ilgili yurtdışı video konferans platformuna KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır.

Whatsap ile elde edilen kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında Whatsapp Inc. şirketinin merkezinin yurtdışında (Amerika Birleşik Devletleri) olmasından dolayı yurtdışına aktarılabilecektir.  


İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli potansiyel müşterimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “www.tamadres.com” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Yukarıda yer alan Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal TAM ADRES’e bildireceğimi taahhüt ederim. 


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:POTANSİYEL MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.  


İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda, 


Açık Rıza Konusu

Onay

Veriyorum

Onay

Vermiyorum

Bilişim hizmeti kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılarla aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına özgür irademle

Reklam ve tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesine aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesi ve hizmet alınan yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle,

Yurtdışı merkezli telefon uygulamalarının (Whatsapp) kullanılması nedeniyle aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesine ve yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle

Online toplantıların yapılabilmesi amacıyla yurtdışı video konferans platformlarına aktarılmasına özgür irademle


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: