TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU


Biz, Tam Adres Elektronik Ticaret Ve Yayıncılık Limited Şirketi olarak (“Şirket”) kişisel verisi işlenen gerçek kişi olan İlgili Kişi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak kullanabilmeniz amacıyla bu başvuru formunu hazırladık. 

Islak imzalı başvuru formunu Şirket’in merkez adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruyu bizlere ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

  • İLGİLİ KİŞİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adı- Soyadı: 

 

Temsilci Adı-Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Temsilci T.C. Kimlik No

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

E-posta Adresi:

   • VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Şirketinizle Olan İlişkim

Müşteri Firma

Firma ve Pozisyon:…………………

Tedarikçi Firma 

Firma ve Pozisyon:………………………….

Çalışan

İlgili Birim: ………………………….

Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar: ……………………………

Çalışan Adayı 

Tarih :……………………………….

Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Firma ve Pozisyon:………………………….

Diğer: …………………………….

 


  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM 

 

  • BAŞVURUMA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ (lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)
    • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


  • İLGİLİ KİŞİ/TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu İlgili Kişi veya İlgili Kişi’ninkanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 

İlgili Kişi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Ad, Soyadı  :

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza  :