BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise;

TC Kimlik No :

Yabancı Ülke Vatandaşı İse;

Uyruğu :

Pasaport Numarası :

Varsa Kimlik Numarası :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Veya İşyeri Adresi

 

Varsa Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi

 

Telefon Ve Faks Numarası

 

Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

  Çalışan Adayı

  Çalışan 

  Denek

  Habere konu kişi

  Hissedar/Ortak 

  Stajyer 

  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

  Sınav adayı

  Tedarikçi Çalışanı 

  Tedarikçi Yetkilisi 

  Ürün veya Hizmet Alan Kişi  

  Veli / Vasi / Temsilci

  Ziyaretçi   

  Diğer / Belirtiniz:


TALEP KONUSU

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   

3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   

7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


TALEP AÇIKLAMASI

 

BAŞVURU USULÜ

Yazılı olarak;

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması ile) 

Veya 

Noter vasıtasıyla tebligat ile

TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES”) ‘nin,  “HALKALI MERKEZ MAH. HALKALI CAD. ERCEM PETROL 234/B KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL” adresine, zarfın veya tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

[email protected]  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Güvenli elektronik imza ile

[email protected] e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Mobil imza ile

[email protected] e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

İlgili kişi tarafından TAM ADRES ‘e daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile

[email protected] e-posta adresine,  konu başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak

Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama ile

TAM ADRES tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama yoktur.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, TAM ADRES ‘e başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda TAM ADRES ‘a evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun TAM ADRES ‘e ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.


İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TAM ADRES tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)Başvuru yazılı ise Başvuru Sahibinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Tarih: