ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.


TAM ADRES, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No : 0613067710400016

İletişim Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. HALKALI CAD. ERCEM PETROL 234/B KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Telefon No : 0850 259 1919

E-Posta adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]


İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Askerlik Durum Bilgileri, Unvan, Sürücü Belgesi Bilgileri, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Referans Bilgisi, Fotoğraf

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Görsel Kayıtlar, İşitsel Kayıtlar,

Hukuki İşlem

Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

İletişim

İletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi

Mesleki Deneyim

İş Tecrübesi Bilgileri, Gidilen Seminerler, Eğitim Bilgileri, Gidilen Kurslar, Sertifikalar, Hobiler Ve İlgi Alanları

Özlük

Özgeçmiş Bilgileri, Maaş Bilgisi


Kişisel veri toplamanın yöntemi 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle bizzat TAM ADRES tarafından veya TAM ADRES ’ın hizmet aldığı üçüncü kişi konumundaki kariyer siteleri vasıtasıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

(1) Şirketimize elektronik posta, kargo, referans ve bireysel olarak elden vb. ulaştırdıkları özgeçmişler ile veya sözlü beyanlarla,

(2) Şirket web sitesi üzerinden yapılan iş başvurularıyla, 

(3) Platformlarımıza bilgi girişi yapmanız vasıtasıyla,

(4) Üçüncü kişi konumundaki kariyer siteleri aracılığıyla,

(5) Şirket ile kurmuş olduğunuz iletişim (mail, telefon, faks, vb.) kanalıyla,

(6) Şirket merkez, şube ve depolarında yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Şirketimize yaptığınız iş başvurusu kapsamında kişisel verileriniz, 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Amaçları kapsamında elde edilmektedir. Bu amaçla elde edilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız kapsamında elde edilmektedir.


 • Whatsapp ile iletişim kurmanız durumunda kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Whatsapp adlı uygulama üzerinden Şirketimize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz elde edilmekte ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız kapsamında işlenmektedir. 

Önemli Not: Whatsapp üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerinizin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından kurumsal mail adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.


Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK ’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde TAM ADRES ’e iş başvurusu çerçevesinde verdiğiniz kişisel verileriniz; 

 • Özgeçmişlerde yer alan bilgilerin teyidi amacıyla referans kişisiyle,
 • Şirket işe alım süreçlerinin planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda açık rızanız kapsamında grup şirketlerle , müşteri, iş ortağı ve tedarikçilerle,
 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde yetkili kişi, kurum veya kuruluşlarına,
 • Whatsapp ile elde edilen kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında Whatsapp Inc. şirketinin merkezinin yurtdışında (Amerika Birleşik Devletleri) olmasından dolayı yurtdışına aktarılabilecektir.  

İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli çalışan adayımız/ stajyer adayımız, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “www.tamadres.com” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Yukarıda yer alan Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal TAM ADRES’ e bildireceğimi taahhüt ederim. 


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:
ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.  İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda, Açık Rıza Konusu

Onay

Veriyorum

Onay

Vermiyorum

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla şirketiniz tarafından işlenmesine özgür irademle,

Yurtdışı merkezli telefon uygulamalarının (Whatsapp) kullanılması nedeniyle aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesine ve yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle


Üçüncü Kişi Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişilerin kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine yönelik ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığımı /izinleri aldığımı taahhüt ederim.
Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: