-%15
Bugün 22 kisi bu ürünü görüntüledi

Bir İdari Yaptırım Türü Olarak Kabahatler Hukukunda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

1. Hamur
Kapak: Karton
314,50 ₺ 370,00 ₺

2 İş Günü İçinde Kargoda

175 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Kategoriler

Puanınız

Birinci Bölüm

I. İdari Yaptırımlar Teorisi Bağlamında İdari Yaptırımlar

II. Suç Olmaktan Çıkarılma Eğilimi Ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

III. Kabahatler Kanunu'na Göre Kabahatin Unsurları

IV. Kabahatler Kanunu'na Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı

 

İkinci Bölüm

I. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. Ve 34. Maddelerine Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

II. 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

III. 5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

IV. 1262 Sayılı İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

V. 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i Ve İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

VI. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

VII. 2527 Sayılı Basma Yazı Ve Resimleri Derleme Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

VIII. 3284 Sayılı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi Ve Satın Alınması Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

IX. 6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

X. 2090 Sayılı Tabii Afetlaeden Zarar Gören Çiftçler Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

XI. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

XII. 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

XIII. 4915 Sayılı Karara Avcılığı Kanunu

XIV. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun

XV. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

XVI. 4733 Sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevlaeri Hakkında Kanun

XVII. 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun

XVIII. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

XIV. 6831 Sayılı Orman Kanununda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

 

- İçtihatlar

- Uygulamadan Örnekler

- Ekler

- İlgili Mevzuatlar

- Kaynakça

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BİR İDARİ YAPTIRIM ÇEŞİDİ OLARAK MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMININ GENEL ESASLARI

I. YAPTIRIMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR 21

1. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 21

2. İDARİ YAPTIRIMLARIN TASNİFİ 24

3. İDARİ YAPTIRIMLARIN ÖZELLİKLERİ 26

4. İDARİ YAPTIRIMLARA HAKİM İLKELER 28

A. Genel Olarak 28

B. Kanunilik İlkesi 30

C. Şahsilik İlkesi 32

D. Non Bis İn İdem İlkesi 33

E. Geriye Yürümezlik Kuralı 34

F. Oranlılık ( Ölçülülük) İlkesi 36

G. Gerekçeli Olma İlkesi 37

H. Yargı Yolunun Açık Olması İlkesi 39

II. SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMA EĞİLİMİ VE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 39

III. KABAHATLER KANUNU’NA GÖRE KABAHATİN UNSURLARI 42

1. KABAHAT KAVRAMI 42

2. KABAHATİN UNSURLARI 44

A. Genel Olarak 44

B. Kanunilik (Tipiklik) Unsuru 47

C. Maddi Unsur 48

a. Fiil 48

b. Fail 50

D. Hukuka Aykırılık Unsuru 55

a. Genel Olarak 55

b. TCK’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri 56

E. Manevi Unsur 59

a. Kast ve Taksir 59

b. Kusurluluk 61

aa. Genel Olarak 61

bb. TCK’da Düzenlenen Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 62

F. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri 66

a. Teşebbüs 66

b. İştirak 69

c. İçtima 73

IV. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMI 78

1. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KAVRAMI 78

2. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMININ ÖZELLİKLERİ 80

3. MÜSADERE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 81

4. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMININ ANAYASAYA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU SORUNU 84

5. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMININ UYGULANMA KOŞULLARI 87

A. Genel Olarak 87

B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunan Hallerde Uygulanabilir 88

C. Yaptırımın Konusu 92

D. Elkoyma 94

E. Yaptırımın Geciktirilmesi 96

F. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilebilmesi İçin İdari Para Cezası Veya Başka Bir İdari Tedbirin Uygulanmasına Gerek Bulunmaması 98

G. Kaim Değerin Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi 99

6. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMINA KARAR VERME YETKİSİ 99

A. Makam İtibariyle Yetki 99

a. Genel Olarak 99

b. İdari Mercilerin Karar Verme Yetkisi 100

c. Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi 102

d. Mahkemenin karar verme yetkisi 105

B. Yer İtibariyle Yetki 108

a. Genel olarak 108

b. Temel kural: Kabahatin İşlendiği Yerin Belli Olması Halinde Yetki 109

c. Tali Kural: Kabahatin İşlendiği Yerin Belli Olmaması Halinde Yetki 110

d. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Kabahatlerde Yetki 110

e. Yabancı Ülkede İşlenen Kabahatlerde Yetki 110

7. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARININ VERİLMESİ (SORUŞTURMA, KARARIN İÇERİĞİ VE TEBLİĞİ ) 112

A. Soruşturma 112

a. Kabahatler İçin Yapılacak Soruşturma ve Karar Alma Usulüne İlişkin Yasal Düzenlemenin Bulunmaması ve Çözüm Arayışı 112

b. Genel Hatlarıyla Kabahatlerde Soruşturma Usulü 115

B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının İçeriği 123

C. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Tebliği 125

8. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KARŞI YASA YOLU 125

A. Genel Olarak 125

B.Başvuru Yolu 133

a. Başvuru Mercii, Süresi ve Şekli 133

b. Başvurunun İncelenmesi 134

aa. Ön İnceleme 135

bb. Esasa İlişkin İnceleme 135

c. Karar 136

C. İtiraz 138

a. Konu 138

b. İtiraz Mercii 138

c. İtiraz Süresi 140

d. İtirazın İncelenmesi 140

D. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımına Karşı İdari Korunma Mümkün müdür? 142

E. İdari Yaptırım Kararının Kaldırılması (İptali) ve Sonuçları 144

9. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ 145

A. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımının Kesinleşmesi 145

B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımının Yerine Getirilmesi (İnfazı) 146

10. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMINDA ZAMANAŞIMI 147

A. Soruşturma Zamanaşımı 147

B. Yerine Getirme Zamanaşımı 148

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ YAPTIRIMINA YER VEREN ÖZEL KANUNLAR

I. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 33 VE 34. MADDELERİNE GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 151

1. DİLENCİLİK (m. 33) 151

A. Kanunun İlgili Maddesi 151

B. Kabahat Teşkil Eden Fiil 152

C. Öngörülen Yaptırım 153

D. Karar Verecek Mercii 153

E. Yasa Yolu 154

2. KUMAR (m.34) 155

A. Kanunun İlgili Maddesi 155

B. Kabahat Teşkil Eden Fiil 155

C. Öngörülen Yaptırım 157

D. Karar Verecek Mercii 157

E. Yasa Yolu 157

II. 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 158

1. KANUNUN İLGİLİ MADDESİ 158

2. 5728 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE RUHSATSIZ AV TÜFEKLERİNİN HUKUKİ DURUMU 159

A.765 Sayılı TCK Döneminde 159

B. Yeni Türk Ceza Kanunu Döneminde 160

3. 5728 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2521 SAYILI YASANIN 13.MADDESİNE GÖRE RUHSATSIZ AV TÜFEKLERİNİN HUKUKİ DURUMU 162

A. Genel Olarak 162

B. Kabahat Teşkil Eden Fiil 163

C. Öngörülen Yaptırım 164

D. Karar Verecek Mercii 165

E. İdari Para Cezası İle Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımına Karşı Yasa Yolu 165

III. 5729 SAYILI SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 167

1. KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ 167

2. 5729 SAYILI KANUNA KADAR OLAN DÖNEMDE SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN HUKUKİ DURUMU 169

3. 5729 SAYILI SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN KABAHAT FİİLLERİ 173

A. Genel Olarak 173

B. Kabahat Teşkil Eden Fiiller (m.4/2-3) 173

a. Kanun kapsamına giren silahların taşınması (m.3/1-a, 4/2) 173

b. Kanun kapsamına giren silahların hükümlü olanlar veya onsekiz yaşından küçüklere satılması (m.3/1-b, 4/2) 174

c. Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş silahların satılması (m.3/1-c, 4/2) 175

d. Bu silahların satışının ruhsatlandırılmış yerlerce yapılması ve bildirim zorunluluğu (m. 3/2, 4/2) 176

e. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi (m.3/3, 4/2) 177

f. Reklam ve tanıtım yasağı (m.3/4, 4/2) 177

g. Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal etmek (m. 4/3) 178

h. Bildirimde bulunmama veya gerekli izinleri almama (Geçici m.)

 • Son 30 gün içindeki en düşük fiyat : 198,05 ₺
 • Ürün Kodu: A.115776
 • Yazar:
 • Yayınevi: Legal Yayıncılık
 • Barkod: 9786054420292
 • Cilt Durumu: Ciltsiz
 • Kağıt Türü: 1. Hamur
 • Kapak Türü: Karton
 • Yayın Dili: Türkçe
 • Sayfa Sayısı: 495
 • Basım Tarihi: Eylül 2011
 • Kaçıncı Baskı: 1.Baskı
 • Son Basım Tarihi: Eylül 2011
 • Ebat: 16 X 24

Yazarın Diğer Kitapları
Okurlarımız Bunları da Beğendi